Hieronder vindt u de statuten van Gereja Minahasa.

 

Wilt u ze nog eens rustig doornemen kunt u deze ook downloaden, zie hiervoor ons download deel.

 

De Minahassische kerk

Inleiding

 

De kerk is de betuiging van het lichaam van Christus in deze wereld, dat is geschapen door en leeft van en door het woord van God en is het bondgenootschap van mensen die geloven in de Here Jezus Christus.

 

Het bondgenootschap van gelovige mensen onder de Minahassers die in Nederland wonen, bijeengekomen in een bondgenootschap van gemeenschap, heeft de Minahassische kerk opgericht, die afgekort wordt aangeduid als MK (=GM)

 

De oprichting van de Minahassische kerk als morele groep om dank te betuigen aan de oproep van De Here Jezus Christus bij het geven van antwoorden op de behoefte aan geestelijke dienstverlening van Minahassers, ook ten opzichte van het die betrokken bij Minahassers zowel bij personen die sympathiseren met (de regio) Minahasa.

 

De dienstverlening van de Minahassische Kerk geeft uiting aan het Christelijk geloof, binnen de Minahassische culturele traditie. Ofschoon de dienstverlening van de Minahassische Kerk tot uiting wordt gebracht in de vorm van de Minahassische Christelijke cultuur, staat de Minahassische Kerk open voor wie dan ook en verleent accommodatie aan alle vormen en overtuiging van al haar leden.

 

Om haar Oproepingstaak ordelijk uit te voeren heeft de Minahassische Kerk aldus een Fundamenteel Reglement vastgesteld dat zijn oorsprong heeft in het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel als Gods Woord.

--------------,-----------------

 

Waar ligt Minahasa?

 

Minahasa ligt in de noordelijke top van het eiland Sulawesi. Sulawesi is een van de voornaamste eilanden van Indonesië. Minahasa behoort tot het gebied van de provincie Noord-Sulawesi van de Republiek Indonesië.

 

Wat betekent het woord Minahasa

 

“Minahasa”of “Minaesa” betekent “één worden”. “Esa” betekent “één”.

Minahasa is een representatieve van etnische groepen in het noordelijke deel van het eiland Sulawesi, die één groep is.

 

Het woord Minahasa werd in gebruik genomen in 1789 door J.D. Schierstein, een Nederlandse ambtenaar op dat moment. Voordat Minahasa in gebruik kwam is een van de voorgaande namen “Batasaine”, die gebruikt werd door Spanjaarden. Batasaine is een Spaanse versie van “Wata Esa Ene”, hetgeen betekent “één ja-woord”. Toen de Spanjaarden in de Minahasa kwamen vonden zij een plaatselijke bevolking die leiders had die “eensgezind in woord” waren met het gevoel van eenheid.

 

 


 

Fundamenteel reglement oproepingstaak Gereja

Minahasa

(Statuten)

Hoofdstuk I

 

Naam, tijd van oprichting en vestigingsplaats

 

Artikel 1

Naam:

 

Het bondgenootschap, zoals bedoeld en reeds verklaard is in de inleiding, is

Minahassische Kerk, welke wordt afgekort als MK.

 

Artikel 2

Tijd en vestigingsplaats:

 

1. Minahassische Kerk is opgericht de dato 23 juli 2004.

2. Minahassische Kerk als deel van de Kerk die Eén, Heilig en algemeen is in de wereld,

is aanwezig in Nederland, waarvan het centrum is gevestigd te Amsterdam. *

 


 

Hoofdstuk II

OPROEP EN UITVOERING VAN DE OPROEPING VAN DE KERK

 

Artikel 3

Oproeping van de Kerk

 

De Minahassische Kerk is geroepen om deel te nemen aan Gods Werk in de wereld met het in

werking doen treden van liefde, blijdschap, waarheid, rechtvaardigheid en welvarende vrede

als de verwezenlijking van het Lichaam van Christus, dat verenigend, ter wille is en als

getuige optreedt in de omvatting van Kerk en maatschappij, gebaseerd op de Geest, Hoop en

Liefde (1 Korintiërs 13:13)

 

Artikel 4

Uitvoering van de oproeping van de kerk:

 

1. De uitvoering van de oproeping van Minahassische Kerk zoals genoemd in artikel 3, is

het uitvoeren van de oproepingstaak van Minahassische Kerk die TOT UITDRUKKING

WORDT GEBRACHT IN DE VORM VAN DE MINAHASSISCHE CHRISTELIJKE TRADITIE..

2. De Minahassische Kerk erkent, bij de uitvoering van haar Oproepingstaak voortdurend

en daarom zal zij accommodatie verlenen aan alle vormen en opvattingen van alle

leden, die gebaseerd zijn op de Bijbel zowel het Oude Testament als het Nieuwe

Testament.

3. De Minahassische Kerk staat, vanwege haar oproeping van kerkelijke eenheid, open

voor contacten en samenwerking met andere kerken en kerkelijke instellingen, zowel

met die in Nederland als ook in andere landen.

4. De Minahassische Kerk bestudeert, bij haar streven de wil van God te zoeken langs het

pad van de geschiedenis, ononderbroken de relevantie tussen haar taak en haar

oproeping en vernieuwd haar visie en missie overeenkomstig de realiteit en roepstem

van de tijd waar zij zich in bevindt.

5. De Minahassische Kerk is geroepen om verscheidene gunsten en zegeningen van De Heer

te ontvouwen, die aan de kerk zijn geschonken.

 


 

Hoofdstuk III

 

Artikel 5

Belijdenis van de Kerk:

 

De Minahassische Kerk belijdt het geloof in de Enige God, namelijk de Almachtige Vader,

die hemel en aarde heeft geschapen, en de algehele inhoud daarvan, welke zich in

Jezus Christus openbaren, Zijn enig geboren Kind, de Heer, de Verlosser van de

Wereld, en Hoofd van de Kerk, bron van waarheid en leven, die de Kerk verenigt en

doet groeien en bloeien en behoedt in de Heilige Geest, overeenkomstig Gods Woord

in de Bijbel, namelijk in het Oude en Nieuwe Testament ( Deuteronomium 7:6;

Matheus 16:18; 1 Korintiërs 3:11; Efeziërs 4:15).

 


 

Hoofdstuk IV

Kerkdienst, sacrament en pastoraat.

 

Artikel 6:

Kerkdienst

 

1. De Minahassische Kerk organiseert: iedere zondag een eredienst, een eucharistie en

doop,een huwelijksinzegening en bevestiging, een begrafenisdienst, een dankdienst,

goede vrijdagdienst, paasdienst, hemelvaart dienst, pinksterdienst, en andere

erediensten overeenkomstig de behoeften van de leden van de gemeente.

2. De Minahassische Kerk maakt gebruik van liturgische regels en gezangen uit

verscheidene kerkelijke tradities en Minahassische cultuurelementen zoals de taal

in het Manadonees dialect, Minahassische streekliederen, en verscheidene sub

etnische Minahassische talen namelijk: Tolour, Tombulu, Tonsawang, Tonsea,

Tontemboan, Bantik, Panosakan, en maakt gebruik van zowel moderne als traditionele

muziekinstrumenten.

 

Artikel 7

Sacrament

 

1. Het sacrament is het teken en zegel van de Heilige verbintenis van Gods Liefde en

Genade met Zijn gemeente, dat wordt geconcretiseerd door de Kerk op grond van de

boodschap van de Here Jezus.

2. De Minahassische Kerk legt het sacrament ten uitvoer overeenkomstig de behoeften van

de gemeente.

 

 

Artikel 8

Pastoraat

 

Het pastoraat van de Minahassische Kerk is er om het geloof van de leden van de gemeente te

behoeden, te verzorgen, op te bouwen en uit te breiden.

 


 

Hoofdstuk V

Lidmaatschap

 

Artikel 9

Leden

 

1. Gewone leden zijn zij die geregistreerd zijn

2. Buitengewone leden, zijn niet geregistreerd, maar sympathiseren met de

Minahassische kerk.

 

Artikel 10

Rechten van de leden

 

1. Ieder lid van de Minahassische Kerk heeft het recht op het ontvangen van

dienstverlening.

2. Ieder lid van de Minahassische Kerk heeft het recht op het ontvangen van informatie

over het programma van diensten en activiteiten.

3. Ieder lid van De Minahassische Kerk heeft het recht op het ontvangen van Kerkelijke

stukken die door de Minahassische Kerk worden uitgegeven.

4. Ieder lid van De Minahassische Kerk heeft het recht om de ledenvergadering bij te

wonen.

5. Ieder geregistreerd lid van de Minahassische Kerk heeft het recht om te kiezen en te

worden gekozen als lid van het Bestuursorgaan, Gemeenschapsraad en Raad van

Toezicht op het Financiële Beheer.

 

Artikel 11

Plichten van de leden

 

1. Ieder lid is verantwoordelijk voor het organiseren van de oproepingstaak van de

dienstverlening.

2. Ieder lid is verantwoordelijk voor de kosten van de oproepingstaak van de

dienstverlening.

3. Ieder lid is verantwoordelijk voor het behoeden en onderhouden van het

bondgenootschap.

 

Artikel 12

Organisatiestructuur

 

1. Bestuursorgaan, Gemeenschapsraad en raad van Toezicht op het Financiële van de Kerk

Beheer van de kerk.

2. Zijn opgericht voor onbepaalde tijd.

3. De Dienstperiode van Bestuursorgaan, Gemeenschapsraad en Raad van Toezicht op het

Financiële Beheer van de Kerk, is voor ieder afzonderlijk 3 jaar.

4. Bestuursorgaan, Gemeenschapsraad en Raad van Toezicht op het Financiële Beheer van

de Kerk worden gekozen door de gewone ledenvergadering.

 

Artikel 13

Grondslag van het Leiderschap

 

Is gebaseerd op verantwoordelijke bondgenootschap.

 


 

Hoofdstuk VII

De Geestelijke/Dominee

 

Artikel 14

De Geestelijke/Dominee en de Positie van zijn of haar taak

 

1. De Geestelijke van de Minahassische Kerk is een Geestelijke die de Indonesische

taal goed spreekt en Minahassische cultuurgoed kent.

2. Er zijn permanente en niet-permanente Geestelijken.

3. Geestelijken worden gekozen en vastgesteld door het Bestuursorgaan en de kerkraad

gezamenlijk.

4. De dienstperiode van de permanente Geestelijke is 5 jaar en voor de niet-permanente

Geestelijke 1 jaar.

5. De permanente Geestelijke is voorzitter van de Gemeenschapsraad.

 

Hoofdstuk VIII

Instituut van bijzondere dienstverlening

 

Artikel 15

 

1. Is het instituut dat gevormd is om de oproepingstaak van de kerk te ontvouwen op

Gebieden van bijzondere dienstverlening.

2. Bij de uitvoering ervan zijn de inspanningen gepaard aan de coördinatie met en

verantwoording aan het Bestuursorgaan ende Gemeenschapsraad.

 

Hoofdstuk IX

Eigendom(men)

 

Artikel 16

 

1. Roerende en onroerende zaken van de Minahassische Kerk worden gecontroleerd door

de Raad van toezicht op hetfinanciële beheer van de Kerk.

2. In geval van liquidatie word het gehele eigendom gedoneerd aan een sociale instelling.

 

Hoofdstuk X

 

Artikel 17

Raad van toezicht op het financiële beheer van de kerk

 

1. Wordt gekozen door de Ledenvergadering en vastgesteld door het Bestuursorgaan.

2. De dienstperiode van de raad van toezicht op het Financiële beheer van de kerk is 3 jaar.

3. De raad van toezicht op het financiële beheer van de kerk legt verantwoording af aan

Het Bestuursorgaan en de Ledenvergadering.

 


 

Hoofdstuk XI

 

Artikel 18

Vergadering

 

1. Is de plaats om gezamenlijk te bidden en te zoeken naar de Wil van God.

2. Is de plaats om te overleggen en gezamenlijk beslissingen te nemen om het hoofd te

Bieden aan de taak en de problemen die oprijzen in het kader van de bewerkstelliging

van de oproepingstaak van de kerk.

3. Is de plaats om elkaar tot bloei te brengen en te leiden.

 

Artikel 19

Soorten vergadering

 

1. Ledenvergadering of algemene vergadering, wordt georganiseerd op grond van de

behoefte in het kader van mogelijkhedente bieden aan alle leden van de

gemeente om mee te denken en deel te nemen aan de concretisering van de

oproepingstaak van de MK.

2. Vergadering van de bestuursorganisatie, wordt georganiseerd op grond van de

behoefte om taak en plicht van debestuursorganisatie te concretiseren en in

het kader van het vaststellen van uitvoeringsbeleid voor de oproeping van deMK.

3. Vergadering van de gemeenschapsraad, wordt georganiseerd op grond van de

behoefte om zich intensief bezig te houden met de oproepingstaak van de MK.

4. Conferentie, wordt eenmaal per jaar georganiseerd waarbij de leden van de

gemeente, de bestuursorganisatie, de gemeenschapsraad, de raad van toezicht

op het financieel beheer van de kerk aanwezig zijn, om alle activiteiten met

betrekking tot de oproepingstaak van de kerk te evalueren.

5. Congres, wordt eenmaal in de 3 jaar georganiseerd waarbij de leden van de

gemeenschap, de bestuursorganisatie, de gemeenschapsraad, de raad van toezicht

op het financieel beheer van de kerk aanwezig zijn, voor het kiezen van de

bestuursorganisatie, de gemeenschapsraad en de raad van toezicht op het financieel

beheer.

 


 

Hoofdstuk XII

 

Artikel 20

Bronnen van financiering voor dienstverlening

 

1. Bijdragen van instituten en bedrijven.

2. Persoonlijke bijdragen van sympathiserende personen.

3. Inspanningen di niet in strijd zijn met het doel en de activiteiten van de MK.

4. Maandelijkse vrijwillige gaven van leden.

 

Hoofdstuk XIII

 

Artikel 21

Verandering van regelingen

 

1. Aanvulling op en afschaffing van een deel van dit fundamenteel reglement wordt

bewerkstelligd door de algemene ledenvergadering.

2. Verandering kan worden uitgevoerd wanneer er een voorstel bestaat van ten minste

driekwart van het aantal leden.

3. Andere kwesties die nog niet geregeld zijn bij deze fundamentele regels van de

oproepingstaak van de MK zullen verder worden geregeld in de uitvoeringsregeling

van de oproepingstaak van de MK.

 


 

Artikel 22

Bekrachtiging

 

Dit fundamenteel Reglement Oproeptaak Minahassische Kerk is goedgekeurd en bekrachtigd in

de vergadering van het Formulering Team welke georganiseerd is op zaterdag,

de dato 30 oktober 2004 en heeft plaatsgevonden te Citroengras 51, 3994 NW Houten,

18:30 uur.

 

Vastgesteld te Houten, Utrecht

Op zaterdag, 30 oktober 2004

 

Roy Lumamauw - Vice voorzitter handtekening

 

Jelly Tangkau-Masengi - Algemeen Secretaris handtekening

 

Elly Rambitan-Pitoy - Adviseur handtekening

 

Pieter Jacob Henri Witte Vermeulen – Documentatie- & Informatiegebied handtekening

 

Yuyu A.N. Krisna-Mandagie - Lid handtekening

 

Willy Rambitan - Lid handtekening

 

Cella Tampi-Noll - Penningmeester handtekening

 

Asbari Nurputria Krisna - Coördinator herengroep, handtekening

 

Ds. Roy E.G. Lengkong - Drs. Theologie, Adviseur handtekening