Aan de algemene ledenvergadering van de kerkgenootschap Gereja Minahasa

 

Verslag van de kascontroleurs

 

Door het bestuur van Gereja Minahasa zijn wij , Rik van der Leede en Ben Sloot, benoemd als kascontroleur.

 

Wij hebben de balans en rekening en verantwoording door de penningmeester over 2020 onderzocht.

De controle heeft plaatsgevonden op zondag 18 juli 2021 in het kerkgebouw de Goede Herder te Amsterdam.

 

Onze bevindingen zijn:

 

  1. De financiële administratie wordt naar eer en geweten gevoerd door, ten koste van een grote inzet van de penningmeester, mevrouw Jean Kroonenburg.
  2. Wij hebben het uittreksel bank- en kasboek 2020 onderzocht. Het is een nauwkeurig overzicht van de inkosten en uitgaven op de rekeningen.
  3. Alle onderliggende bonnen, facturen en aantekeningen zijn op een toegankelijke wijze opgeslagen, zodat op een eenvoudige en degelijke manier gecontroleerd kan worden.
  4. Uit de steekproefsgewijze controle is gebleken dat alle mutaties op een correcte wijze opgenomen zijn in de boeken.
  5. Het jaarverslag is conform aan de bedragen uit de boekhouding.

Wij adviseren de Algemene vergadering de penningmeester te dechargeren van haar werkzaamheden over 2020.

 

Getekend te Amsterdam:

 

Ben Sloot                    Rik van der Leeden