Gereja Minahasa verkrijgt zijn gelden uit:

1. Vrijwillige maandelijkse bijdragen van gemeente leden.

2. Collecte tijdens ere- en bijzondere diensten.

3. Donaties en giften van sympathisanten en anderen.

 

Deze gelden staan op een betaalrekening en worden door de penningmeester beheerd.

 

Deze financiële middelen worden aangewend om de huur van de kerkzalen, waarvan Gereja Minahasa gebruik maakt voor het uitvoeren van zondags- en speciale diensten. Op dit moment is dat in Amsterdam, "De Goede Herder".

 

Tevens worden de financiële middelen voor het uitbetalen van de geestelijke/dominee die de zondagdienst dan wel speciale dienst uit voert aangewend.