Hier vindt u het financiëel verslag van de penningmeester en een verslag van de kas controleur.

 

Penningmeester

 

Kas Controleur:

 

Aan de Algemene ledenvergadering van de kerkgenootschap Gereja Minahasa

 


V E R S L A G V A N D E K A S C O N T R O L E U R

 

Door het bestuur van Gereja Minahasa ben ik, Ben Sloot, benoemd als kascontroleur.

 

Ik heb de rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 2015 onderzocht.

 

Mijn bevindingen zijn:

  1. De financiële administratie wordt naar eer en geweten gevoerd, ten koste van een grote inzet van de penningmeester, mevrouw Jean Kroonenburg.
  2. Ik heb het uittreksel giro-, bank- en kasboek 2015 onderzocht. Het is een nauwkeurige samenvatting van de inkomsten en uitgaven op de rekeningen.
  3. Alle onderliggende bonnen, facturen en aantekeningen zijn op een toegankelijke wijze opgeslagen, zodat op een eenvoudige en degelijke manier gecontroleerd kan worden.
  4. Uit de steekproefsgewijze controle is gebleken dat alle mutaties op een correcte wijze opgenomen zijn in de boeken.
  5. Uit de Verlies en winst rekeningen van de jaren 2013, 2014 en 2015 blijkt dat de bedrijfsvoering op een economisch gezonde wijze is gevoerd.
  6. Ondergetekende is van mening dat de financiële situatie van Gereja Minahasa gezond is en dat de toekomst met optimisme tegemoet gezien kan worden.

 

 

We adviseren de Algemene vergadering de penningmeester te dechargeren van zijn beleid in 2015.

 

 

 

Getekend te Velsen-Noord op 3 maart 2016:

 

Ben Sloot

 

 

 

Tevens zijn beide documenten te downloaden, dit onder het menu item download.