Hier vindt u het financiëel verslag van de penningmeester en een verslag van de kas controleur.

 

Financieel verslag Gereja Minahasa Januari t/m December 2015

 

Kas                                                            2.028,13

Bank/Spaar rek.                                      7.330,88

                                                              ------------

Saldo Januari                                                                                                           9.359,01

 

Inkomsten(Pemasukan):

Kolekte ibadah (Amsterdam)                  7.644,79

Kolekte ibadah (Arnhem)                        1.883,55

Kolekte ibadah syukur/P.A. enz.            1.132,85

                                                                 -----------

Collecten:                                                                                        9.761,19

Opbrengst warm eten Amsterdam       2.291,44

Opbrengst snacks Amsterdam                 324,10

Opbrengst warm eten Arnhem                796,20

Opbrengst snack Arnhem                          274,50

                                                                  ----------

Consumpties:                                                                                 3.686,04

 

Vrijw. maandelijkse-bijdragen gem. leden                             960,00

Giften/sumbangan syukur gem.leden/sympathisanten   1.390,00

Diverse ontvangsten                                                                         665,00

Rente Bank                                                                                             54,18

                                                                                                             ----------

                                          Totaal inkomsten(pemasukan)                                  16.516,41

                                                                                                                                      -----------

                                                                                                                                        25.875,42

                                                                                                                                        =========

Uitgaven (Pengeluaran):

Predikanten (Rohaniawan)  Amsterdam        3.390,00

Predikanten (Rohaniawan)  Arnhem               1.120,00

Div. Transportatie rohaniawan/P.A. enz.           750,00

                                                                           -----------

Kosten Predikanten:                                                                     5.160,00

 

Muziek begeleiding-Amsterdam                  120,00

                                                                      ----------

Kosten Muzikanten:                                                                            120,00

 

Goede Herder kerk-Amsterdam                 5.903,63

Salvator kerk-Arnhem                                     705,00

                                                                       -----------

Huren/Sewa gedung gereja:                                                       6.608,63

 

Konsumsi-Amsterdam                                     813,00

Konsumsi_Arnhem                                          453,00

                                                                        -----------

Kosten Consumpties:                                                                       1.266,10

 

Kosten bidang kerohanian                                                               111,00

Kosten secretariaat                                                                           143,60

Kosten internet/website                                                                   161,83

Attentie gemeenteleden/Diakonie                                                  315,65

Diverse kosten + familie dag                                                         1.569,30

Bank/giro & Adm.kosten                                                                  182,55

                                                                                                    -------------

                                             Totale uitgaven(pengeluaran):                            15.638,66

                                                                                                                                      ------------

                                                                                                                              10.236,76

                                                                                                                           -------------

Saldo per 31-12-2015                                                                                          25.875,42

                                                                                                                                         ========

Kas:                              1.837,48

Bank/Spaarrek.        8.399,28

 

Nog te betalen huur Goede Herder kerk 4de kwartaal 2015 +/- € 1.500,00

 

 

Aan de Algemene ledenvergadering van de kerkgenootschap Gereja Minahasa


V E R S L A G V A N D E K A S C O N T R O L E U R

 

Door het bestuur van Gereja Minahasa ben ik, Ben Sloot, benoemd als kascontroleur.

 

Ik heb de rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 2015 onderzocht.

 

Mijn bevindingen zijn:

  1. De financiële administratie wordt naar eer en geweten gevoerd, ten koste van een grote inzet van de penningmeester, mevrouw Jean Kroonenburg.
  2. Ik heb het uittreksel giro-, bank- en kasboek 2015 onderzocht. Het is een nauwkeurige samenvatting van de inkomsten en uitgaven op de rekeningen.
  3. Alle onderliggende bonnen, facturen en aantekeningen zijn op een toegankelijke wijze opgeslagen, zodat op een eenvoudige en degelijke manier gecontroleerd kan worden.
  4. Uit de steekproefsgewijze controle is gebleken dat alle mutaties op een correcte wijze opgenomen zijn in de boeken.
  5. Uit de Verlies en winst rekeningen van de jaren 2013, 2014 en 2015 blijkt dat de bedrijfsvoering op een economisch gezonde wijze is gevoerd.
  6. Ondergetekende is van mening dat de financiële situatie van Gereja Minahasa gezond is en dat de toekomst met optimisme tegemoet gezien kan worden.

We adviseren de Algemene vergadering de penningmeester te dechargeren van zijn beleid in 2015.

 

Getekend te Velsen-Noord op 3 maart 2016:

 

Ben Sloot